Verslag Bolivia

Een Project Profiel

Het gaat om een kleinschalig project voor kinderen uit de armste wijken van Cochabamba, de tweede stad van Bolivia. Opgezet in 2002 door een groep jonge Bolivianen, bereikt men inmiddels elk jaar meer dan 70 kinderen die vanaf hun zesde kunnen meedoen aan een programma van activiteiten die buiten de school uren worden georganiseerd op een eigen centrum.

Het project is ontstaan uit het besef dat, waar de ouders niet altijd in staat zijn om hen alle zorg te bieden, deze kinderen in een hele kwetsbare situatie opgroeien – drugsgebruik, lijm snuiven en belanden in de (kleine) criminaliteit zijn voor velen van hen bijna onvermijdelijk, tenzij men er in slaagt hen na schooltijd een veilige, pedagogisch verantwoorde en leerzame omgeving te bieden.

De kinderen krijgen een aanvulling op de basisvakken die ze op school krijgen – ze leren om te gaan met een computer, krijgen Engelse les, doen aan sport. Bovendien leren de kinderen middels dans, lichamelijke expressie en omgaan met keramiek zich creatief te uiten.

De ervaring leert dat deze kinderen grote stappen maken in hun sociale, emotionele en verstandelijke vaardigheden en vergeleken met andere kinderen verder zijn in hun persoonlijke ontwikkeling.

Dit is ook mede te danken aan het feit dat de begeleiding van de kinderen intensief is, wordt gedaan door mensen met de nodige scholing, bekend zijn met het leven in de wijken en het vertrouwen genieten van de ouders. Maar gemakkelijk is het niet altijd om hen te overtuigen van het belang van de ontwikkeling van hun kinderen. De ouders zien liever dat ze gaan werken en daarmee bijdragen aan het inkomen van het gezin. Toch lukt het meestal wel ze voor het project te winnen.

Verreweg de meeste kinderen profiteren langere tijd van het project, bovendien tonen ze zich gemotiveerd om ook na hun vertrek te blijven bijdragen door jonge kinderen onder hun hoede te nemen en als rolmodel te dienen.  Velen van hen verdienen nu zelf de kost, hebben een gezin gesticht en/of runnen een klein bedrijf. Acht van hen volgen een hogere opleiding waarvoor Boliviaanse mensen de kosten op zich nemen. Door de gestage groei in het aantal kinderen dat zich op deze manier voor het project blijft inzetten mag men verwachten dat niet alleen het voortbestaan van het werk wordt zeker gesteld , maar bovenal het aantal kinderen dat baat heeft bij het project (direct of indirect) op den duur in de vele honderden zal lopen.

Er is een Nederlandse inbreng, maar in de eerste plaats is het een project van en voor de Boliviaanse gemeenschap in Cochabamba. Samenwerking met lokale organisaties en de overheid vindt al plaats met name rond belangrijke jaarlijkse evenementen; uitbreiding daarvan echter zal meer tijd kosten.

Wat betreft de financiële kant van het verhaal, het project probeert jaarlijks een bedrag van ongeveer  Euro 2.000 bij elkaar te brengen. Individuele sponsors in Bolivia en Nederland, waaronder de oprichters van het project, leveren daarvoor jaarlijks een bijdrage. Elk jaar ziet een accountant toe op een correcte boekhouding en een juiste besteding van de middelen.

In 2005 is in Nederland “Formación Juventud Boliviana” opgericht, een stichting zonder winstoogmerk, die beoogt om het project ook in de toekomst een formele onderbouwing te verschaffen en het daardoor ook gemakkelijker zal maken om met zowel mensen uit de Nederlandse als de Boliviaanse gemeenschap financiële middelen te vinden middels sponsoring en andere vormen van financiële ondersteuning. Het bestuur bestaat uit Boliviaanse én Nederlandse mensen. Voorzitster is Gardenia Giacoman in Cochabamba, tevens projectleider. Aan de Nederlandse kant fungeert Ineke Zoun als penningmeester en Hettie Giesbertz als secretaris.

Op dit moment wordt gewerkt aan het updaten van een website die sponsors en andere geïnteresseerden op de hoogte wil houden van de voortgang van het project en met name in zal gaan op de resultaten ervan nu en in de toekomst.

Verder kan men het werk van de stichting volgen via facebook:

      https://facebook.com/FormacionJuventudBoliviana